Doneta 100k Nhận Set 【Tướng Quân】 + Bí Bảo Cường Hóa Tàng Kiếm + 400
Doneta 200k nhận Link GM Add Item , Add Exp , Add Ngân Sức , Add Nguyên Bảo Vĩnh Viễn theo ID nhân vật
Thêm Money JXM
Tài khoản:
Số Money:
  

Các bạn thêm Money rồi vào trang : http://jxm.game72.net/api chuyển NB vào game!